Tècnic/a de comunicació digital

icec

Pàgina web icec_cat Institut Català de les Empreses Culturals

L’Institut Català de les Empreses Culturals té la necessitat de cobrir un lloc de treball vacant de la categoria professional A.1 llicenciat/da, tècnic/a de comunicació digital, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.
 
Descripció del lloc
Nom de lloc: Tècnic/a de comunicació digital.
Categoria professional: Llicenciat/da.
Grup: A.1.
Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals.
Adreça: Passatge de la Banca 1-3 (Barcelona).
Jornada: 37,5 hores/ setmanals.
Horari: Normal.
Temporalitat: fins la cobertura definitiva del lloc vacant com a conseqüència del procés de selecció, i en tot cas per un període màxim de 3 anys.
 
Requisits de participació
Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, de funcionari de carrera, estatutari o laboral fix **, que compleixin els requisits següents:
 
a) Titulació oficial de grau, llicenciatura o títol equivalent (preferiblement en Màrqueting i comunicació digital, Periodisme, Comunicació audiovisual, Comunicació i indústries culturals o similars).
b) Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
 

**Atès que el lloc de treball que s’ofereix és de caràcter laboral, s’inclou:

a) Personal laboral fix en servei actiu en qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
b) Personal laboral fix en situació d’excedència que es trobi pendent de reingrés en el Departament on s’ubica el lloc de treball ofert.
 
També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no tenir vincle preexistent de caràcter fix referenciat, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.
 
Missió
Responsable de l’organització de la comunicació online de l’ICEC d’acord amb la normativa vigent i aplicable.
 
Funcions:
 • Col·laborar en la planificació de les estratègies de comunicació digital de l’ICEC.
 • Gestionar de manera integral les xarxes socials corporatives: generació i gestió de continguts (creació continguts i calendarització editorial, gestió perfils).
 • Dissenyar i executar campanyes de difusió i marketing corporatiu offline i online (mitjans i suports offline i Google Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, Mailchimp), SEO i SEM.
 • Gestionar les diferents webs de l’ICEC planificant i elaborant continguts (WordPress).
 • Realitzar l’analítica web i de xarxes socials.
 • Elaborar continguts en diferents idiomes i formats en relació a les accions i serveis de l’ICEC, tant per comunicació interna com externa.
 • Analitzar dades i elaborar informes tècnics.
 • Fer propostes de millora i col·laborar amb l’equip en qualsevol tasca anàloga per aconseguir els objectius de l’Àrea.
 
Criteris d’avaluació
 • Experiència en social media management (mínim 3 anys) i coneixement avançat de gestió de xarxes socials (hootsuite, tweetdeck, altres…).
 • Experiència i/o coneixement avançat en eines d’analítica: Google Analítics, Google data Studio, Instagram Insights, hootsuite… (mínim 3 anys).
 • Experiència i/o coneixement SEO i SEM: paquet Google (mínim 3 anys).
 • Experiència en creació de continguts i manteniment de pàgines web (WordPress) (mínim 3 anys).
 • Experiència en redacció per a xarxes socials i web. (mínim 3 anys).
 
Aspectes valorables:
 • Microsoft Office 2016 i Office 365.
 • Coneixement d’eines de planificació de projectes, de gestió i de seguiment de xarxes socials i de màrqueting digital.
 • Angles nivell B2.
 • Experiència i/o coneixements illustrator.
 • Disponibilitat per viatjar.
 
Forma d’ocupació del lloc
Contracte de treball laboral de substitució fins a la cobertura definitiva del lloc i per un període màxim de 3 anys.
 
Participació
Presentació del currículum: les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, s’han d’inscriure al formulari que trobaran al web de l’ICEC, apartat treballa amb nosaltres (http://icec.gencat.cat/ca/sobre_icec/treballa/)
Termini de presentació: 28 de març de 2022
 
Procediment de selecció
a) Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 
b) Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 
c) Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes.
 
d) En compliment de l’article 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu icec.gencat.cat.