Tècnic/a de comunicació

logo-horizontal

Institut Català Internacional per la Pau

ICIP01-21 – Tècnic/a de comunicació, laboral A1

Àrea de Comunicació de l’Institut Català Internacional per la Pau

Període de vigència: 09/04/2021 – 19/04/2021

Categoria: Sector públic i altres

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) té la necessitat de cobrir un lloc temporal de tècnic/a de comunicació, laboral A1, per donar suport a l’Àrea de Comunicació, per tal de reforçar l’estratègia de comunicació digital i la producció de material audiovisual.

Lloc de treball: Tècnic/a superior (règim laboral) Subgrup: A1
Tipus de Jornada: 37,5 h/setmana (horari exible) Retribució: 31.070,62 euros bruts anuals

Unitat: Institut Català Internacional per la Pau
Localitat: Barcelona
Centre de treball: Carrer Tapineria, 10, 3a planta (seu de l’ICIP)

Forma d’ocupació del lloc

Tipus de contractació: S’ofereix contracte laboral temporal de 6 mesos per circumstàncies de la producció Incorporació prevista: maig 2021.
Conveni laboral d’aplicació: VI conveni únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Estar en possessió del títol universitari de grau superior o equivalent en periodisme, comunicació audiovisual o altres disciplines a ns. Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C.

Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Funcions
 • ·  De nició i planificació de materials de difusió per a les quatre àrees de treball de l’ICIP: materials grà cs i audiovisuals (cartells, infogra es, gifs, podcasts, vídeos divulgatius i corporatius).
 • ·  Gestió i seguiment de materials audiovisuals per a donar a conèixer l’activitat de l’ICIP (Premi ICIP Constructors de Pau, Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau). Les funcions del lloc de treball també inclouen el suport en les tasques regulars de l’àrea de comunicació de l’ICIP:
 • ·  Redacció de notes de premsa i contacte amb els mitjans de comunicació per a la seva difusió.
 • ·  Actualització i manteniment del web de l’ICIP: creació de continguts en els tres idiomes vehiculars de la institució (català, castellà i anglès).
 • ·  Edició del número 41 de la revista Per la Pau (en català, castellà i anglès).
 • ·  Edició del butlletí mensual de l’ICIP.
 • ·  Gestió de les xarxes socials de l’ICIP (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram)
 • ·  Organització de retransmissions en directe d’activitats a través del canal ICIP de YouTube.
 • ·  Altres suports per a les tasques que ho requereixin.Aspectes a valorar
 • ·  Domini dels idiomes català, castellà i anglès per a l’elaboració de continguts web i per la redacció de notes de premsa i materials de difusió (màxim 5 punts).Experiència laboral prèvia en llocs de treballs similars (màxim 5 punts). Coneixement de programes d’edició de vídeo i retoc de fotogra a (màxim 5 punts). Experiència en gestió de continguts web per WordPress (màxim 5 punts).
 • ·  Usuari avançat d’o màtica: Word, Excel, PowerPoint (màxim 5 punts).Títol de màster i/o postgrau relacionat amb la temàtica de treball de l’ICIP (relacions internacionals, anàlisi de con ictes, construcció de pau, polítiques públiques…) (màxim 5 punts).
  Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives (màxim 5 punts).
  Desenvolupament de raonament crític (màxim 5 punts).

  Desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge autònom (màxim 5 punts).

 
 
Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 19 d’abril de 2021.
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden presentar la documentació a l’Institut Català internacional per la Pau per correu

electrònic a seleccio@icip.cat indicant a l’assumpte el codi ICIP 01/2021 nom i cognoms.

Cal especificar, en el cos del correu electrònic, el NIF, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada del currículum vitae personal (i, si escau, el que genera l’ATRI), així com una carta de motivació. Cal que, tant l’arxiu que conté el currículum personal com el que genera ATRI continguin el nom i els cognoms del candidat. No es valoraran les candidatures que arribin sense currículum personal i/o sense carta de motivació.

L’òrgan seleccionador podrà sol·licitar a la persona candidata documentació acreditativa dels aspectes valorables, a l’entrevista o en qualsevol altre moment del procés. Els mèrits al·legats però que no s’acreditin documentalment podran no tenir-se en compte a l’hora de fer la corresponent valoració.

La presentació de la sol·licitud de participació, d’acord amb l’art 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, implica que la persona candidata, en cas de ser seleccionada, en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, es compromet a signar una declaració responsable conforme no està inclosa en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que exercirà l’opció que preveu l’art 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També implica que no està separada del servei de cap Administració pública ni inhabilitat/ada per ocupar càrrecs i funcions públiques.

Procediment de selecció

1) Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum i de la carta de motivació per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació especí ca i general, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball.

2) Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

3) Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits (coneixements, habilitats i aptituds) per ocupar el lloc de treball.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certi cacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum i que es valorin en el procés de selecció. En el currículum cal fer constar, en tots els cursos, el nombre d’hores realitzades i el vincle actual amb la Generalitat de Catalunya.

Atès el gran volum de sol·licituds presentades a les ofertes de l’Institut Català Internacional per la Pau, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu atriportal.gencat.cat.