Productor/a

Logo ccma

Pàgina web CCMA_cat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

CONVOCATÒRIA DE CONCURS CONJUNT DE PROMOCIÓ INTERNA I PÚBLIC DE 3 VACANTS D’AJUDANT/A DE PRODUCCIÓ PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

D’acord amb les previsions establertes al Tretzè Conveni Col·lectiu de Treball de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, es convoca un procés de selecció conjunt de promoció interna i públic per a la provisió de les vacants de Productor/a que s’hagin de cobrir durant els 24 mesos següents a partir de la data de publicació de resultats, i per disposar d’una borsa de personal amb la capacitació suficient per a les contractacions temporals que hi pugui haver fins la convocatòria d’un nou concurs públic.

 1. Nombre de vacants inicials a proveir

Generació de llista per a la cobertura de vacants dels pròxims 24 mesos a partit de la publicació de resultats i les contractacions temporal fins un nou concurs públic

 1. Característiques del lloc de treball

Llocs de treball: Productor/a

Nivell i categoria professional: F

Departaments: Per a diversos departaments de la CCMA, SA

Horari: A torns, (segons el conveni d’aplicació)

Jornada: Jornada completa

Retribució anual: 48.479,597 € (segons el conveni d’aplicació)

Centre de treball i localitat: C. Oriol Martorell, 1 (Sant Joan Despí) i/o Diagonal, 614 (Barcelona)

 1. Funcions del lloc de treball:
 • Elaborar els pressupostos (dossiers) de programes o projectes: Estudi del projecte, determinació de necessitat de recursos humans i tècnics, confecció del pressupost i control del mateix.
 • Elaboració del pla de producció. Recerca i contractació de serveis externs. Negociació de condicions. Elaboració i control del calendari de treball.
 • Producció del programa o projecte. Control i seguiment del desenvolupament de la planificació prevista. Resolució incidències. Prevenció de riscos laborals
 • Tancament del programa o projecte. Valoració econòmica final del programa i projecte. Valoració qualitativa de la producció.
 1. Requisits d’accés a la convocatòria
 • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors o el permís de treball habilitant que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè
 • Estar en possessió d’una titulació de Grau universitari (preferentment en Comunicació Audiovisual, Econòmiques, Dret, Empresarials, carreres tècniques…)
 • Tres anys d’experiència (dels últims cinc anys) com a ajudant de producció i/o productor/a en l’àmbit audiovisual
 • Coneixements orals i escrits de nivell intermedi de català (C1) i d’anglès (B2) o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.
 • Estar en possessió del permís de conduir, classe B
 1. Coneixements i aspectes que es valoraran
 • Base cultural i de l’actualitat
 • Nomenclatura i teòrica del llenguatge audiovisual
 • L’entorn audiovisual
 • Tipus de programes. Tipus de produccions. Estructura organitzativa dels equips de treball
 • Preproducció: Desenvolupament del guió. Localitzacions. Desenvolupament del pla de treball. Planificació de mitjans tècnics i humans. Càsting
 • Producció: Pressupostos, Organització dels recursos, Planificació i costos, Retransmissions, Contractacions, Legislació laboral i prevenció de riscos laborals, Protecció de Dades, Igualtat d’Oportunitats de gènere
 • Postproducció
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari
 • Drets d’imatge i propietat intel·lectual
 • Coneixements tècnics audiovisuals (fotografia, il·luminació, senyal de vídeo i àudio, formats de vídeo,…)
 • Serveis artístics (conceptes bàsics, escenografia, vestuari, caracterització, muntatge musical, grafisme,…)
 • Formats de producció i distribució de l’audiovisual
 • Tecnologia digital bàsica
 • Lideratge i direcció d’equips. Negociació
 1. Publicació de la convocatòria

Aquesta convocatòria es publica al portal corporatiu de la CCMA i al web de la CCMA, apartat Transparència, i també es comunicarà al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Igualment podrà ser publicada al portal de l’empleat públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (portal ATRI) i a les xarxes socials i/o mitjans o portals especialitzats que es consideri oportú.

 1. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures per a aquest procés finalitza el dia 31 d’octubre de 2021 a les 00:00.

Les persones de la plantilla de la CCMA que es presentin per a la promoció interna, de conformitat amb la normativa d’aplicació, i que reuneixin els requisits establerts, s’hauran d’inscriure a través del portal corporatiu de la CCMA, espai Selecció.

Les persones interessades que es presentin al concurs públic i que reuneixin els requisits establerts hauran d’inscriure’s a l’espai Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Selecció/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació.

Per acreditar tots els requisits exigits (estudis, experiència, coneixements orals i escrits de català i d’anglès, carnet de conduir, etc.), s’hauran de penjar els documents, en format PDF, als apartats corresponents del CV del portal de Selecció de la CCMA, abans de la finalització del termini d’inscripció. Per a l’experiència s’haurà de presentar una certificació per a cada lloc de treball o categoria professional ocupada, sobretot de l’ocupació  que sigui objecte del present concurs. No serà vàlid i per tant no es computarà per als requisits o els mèrits professionals el temps de treball exercit amb un certificat global de l’antiguitat a l’empresa o la vida laboral.

Aquelles persones que ja es van inscriure al procés de selecció temporal (PST) d’Ajudants de Producció publicat en data 27/10/2020, van acreditar tota la documentació requerida i van ser acceptades per realitzar la primera part de la convocatòria i vulguin participar en el concurs públic actual, només s’hauran d’inscriure a la present convocatòria, si bé la seva candidatura serà acceptada de manera automàtica.

 1. Comunicació

Les consultes i/o dubtes sobre aquest procés de selecció es podran presentar exclusivament mitjançant correu electrònic adreçat a seleccio@ccma.cat i seran  respostes per la mateixa via de comunicació.

Igualment, qualsevol comunicació d’admissió i/o resultats entre Selecció i les candidatures es farà pel mateix mitjà de comunicació, havent-hi establert un període de 5 dies hàbils per presentar al·legacions a la decisió comunicada.

 1. Composició i funcions del Tribunal.

El Tribunal està composat per 5 membres:

 • 3 per part de la Direcció, un dels quals ostentarà la presidència, i una d’aquestes persones serà la responsable de l’àrea on es requereix el concurs.
 • 2 representants dels treballadors i treballadores designats pel Comitè d’Empresa, entre les persones empleades de la plantilla fixa. Una de les persones representants haurà de pertànyer a una categoria professional igual o superior a la del concurs convocat.

En el supòsit que el concurs sigui d’una categoria professional o lloc de treball per als quals s’exigeixi títol universitari superior, el tribunal podrà acordar comptar amb l’assessorament extern d’una persona de reconegut prestigi en la matèria objecte del concurs.

Seran funcions del Tribunal:

 1.  Definir els requisits i les condicions que hauran de reunir els/les aspirants.
 2.  Garantir el secret de les proves.
 3.  Establir la naturalesa i les matèries objecte de les proves a realitzar i si tindran caràcter eliminatori o no.
 4.  Determinar, abans que es facin les proves, les qualificacions mínimes que cal assolir per superar el procés.
 5.  Valorar les proves i qualificar els/les aspirants d’acord amb les normes que el mateix Tribunal aprovi.
 6.  Resoldre els problemes pel que fa a l’administració i realització del concurs.
 7.  Formalitzar, mitjançant actes, tot el procés del concurs i el resultat final.
 8.  Elaborar els temaris de les proves d’ingrés.
 9.  Aplicar la puntuació per mèrits establerta.

Les decisions del Tribunal es prendran per majoria simple i, en cas d’empat, serà diriment el vot del president o presidenta.

 1. Fases del procés

10.1. Preselecció de candidatures

Les candidatures que no acreditin o no compleixin tots els requisits establerts per a aquest concurs seran excloses de la convocatòria. Totes les candidatures presentades seran informades via mail de la seva admissió o no al procés de selecció. 

10.2. Proves de coneixements teòrics 

Amb la finalitat de constatar i ampliar la informació detallada en el currículum, valorar els aspectes relacionats amb les competències i capacitats professionals requerides i valorar si disposen dels coneixements tècnics requerits per ocupar els llocs de treball, les persones admeses al procés de selecció seran convocades a unes proves teòriques que es concretaran a les persones admeses. Així mateix, es farà la prova de català i/o anglès (si es requereix) a aquelles persones que no els tinguin prèviament acreditats.  

10.3. Prova de coneixements pràctics 

Les persones que superin la fase de coneixements teòrics d’aquest procés de selecció seran convocades a una segona prova de tipus pràctic.  

10.4. Mèrits  

A les persones que hagin superat totes les fases anteriors objecte del concurs se’ls aplicarà la valoració de mèrits següent (quantificats sobre 100):

 1. a) Concurs de promoció interna

a.1)   Es meritarà amb 8 punts en cas d’haver superat el concurs anterior de la mateixa categoria.

a.2)   S’aplicaran 0,11 punts per cada mes promocionat, a la categoria objecte del concurs, en els últims 48 mesos fins al màxim de 5 punts.

 1. b) Concurs públic

b.1) Per l’acreditació d’haver superat el concurs anterior a la CCMA de la mateixa   categoria professional o lloc de treball objecte del concurs, 8 punts.

b.2)   Per haver dut a terme tasques de la mateixa categoria o lloc de treball a la CCMA objecte del CP s’obtindran 0,33 punts per mes treballat en els 48 mesos immediatament anteriors a la data de constitució del Tribunal. Quan l’experiència hagi estat obtinguda en empreses diferents a la CCMA, s’obtindran 0,11 punts per mes treballat en els 48 mesos immediatament anteriors a la data de constitució del Tribunal. La puntuació màxima serà de 10 punts.

Per a les persones provinents de llistes renovades dels llocs de treball objecte del concurs s’aplicaran els acords establerts entre la RD i la RT en data 27 de maig del 2021.

La nota final del procés de selecció serà la resultant de sumar la nota acumulada de les proves plantejades i la puntuació dels mèrits obtinguts, amb dos decimals. 

10.5 Prova mèdica 

En cas que sigui requerit per a l’adequat desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, així com quan estigui establert per la normativa de prevenció de riscos laborals, es podrà afegir la realització de proves mèdiques de conformitat amb la normativa d’aplicació. Aquestes serien les darreres proves del procés de selecció. 

 1. Participació a les proves

11.1. Les persones admeses seran convocades a les proves de la fase inicial, per correu electrònic, amb un mínim de 15 dies d’antelació. Les dades de la seva realització, lloc, data i hora seran comunicades oportunament i conforme s’hagin superat les fases anteriors. La presentació a proves implicarà l’acceptació de les condicions i bases del concurs. 

11.2. Les persones participants, per fer les proves, s’hauran d’identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot moment. La manca de presentació d’aquesta documentació comporta l’exclusió automàtica de la persona participant de la convocatòria. 

11.3. Per a cadascuna de les proves es farà una única convocatòria. Les persones participants que no compareguin a la convocatòria del tribunal qualificador per a la realització de les proves en la data, l’hora i el lloc assenyalats seran excloses automàticament. 

Per a les proves que consten de diversos exercicis, l’absència o retard en algun d’aquests suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 

11.4. Les aspirants embarassades, a les quals els concedeixi la data de realització de la prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia acordat, poden sol·licitar l’ajornament en el termini de tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent.

11.5. Mesures excepcionals Covid (transitori)

Mentre es mantinguin les condicions sanitàries derivades de la Covid decretades pel Departament de Salut, serà necessari signar una declaració responsable que es farà arribar prèviament a totes les candidatures i s’haurà de portar signada el dia de la prova (es demanarà que es compleixin les condicions requerides per accedir a l’aula). 

Les persones candidates hauran de complir amb les instruccions, protocols i mesures de prevenció establerts per l’organització de les proves. 

 1. Publicació de resultats i atorgament de vacants

12.1 Publicació de resultats  

Les candidatures admeses al procés de selecció i la llista definitiva de persones aprovades seran publicades, per ordre de puntuació, al portal corporatiu, el web de la CCMA i al portal de Transparència de la CCMA. Les persones excloses del procés per no haver acreditat els requisits publicats o per no arribar a la qualificació mínima exigida podran presentar una al·legació al Tribunal durant els cinc dies hàbils posteriors a la comunicació dels resultats.

12.2 Adjudicació de vacants i gestió de la llista d’espera  

L’adjudicació de les vacants es farà amb la prelació següent: 

 1. Per ordre de qualificació de les candidatures provinents del concurs de promoció interna. 
 2. Per ordre de resultats de les persones provinents del concurs públic fins arribar a adjudicar el nombre de vacants autoritzades. 

Aquest concurs generarà una llista d’espera per a la provisió de noves vacants la cobertura de les quals s’hagin de produir durant els 24 mesos naturals següents a la data de publicació dels resultats i per a la contractació temporal fins la realització d’un nou concurs públic.  

De conformitat amb els acords de les comissions sobre contractació de la CCMA, SA, en el si del concurs de promoció interna es resoldran aquelles reconversions de llocs de treball que s’esdevinguin en aplicació de l’article 21.5  del conveni col·lectiu de la CCMA, SA i hagin estat autoritzades per acord del Consell de Govern de la CCMA. 

 1. Gestió de les llistes d’espera
 • La Comissió de Contractació, a través del Servei de Selecció de la CCMA, durà a terme de manera continuada l’actualització de les llistes, que es publicaran actualitzades un cop l’any. 
 • A aquests efectes, les persones que rebutgin una feina temporal igual o superior a 3 mesos passaran a l’últim lloc de la seva llista en l’ordre original, excepte si estan de baixa per malaltia. En cas de rebutjar un segon contracte igual o superior de 3 mesos, quedaran excloses de la llista de la categoria. 
 • Si es tracta d’una persona amb relació contractual habitual amb la CCMA, SA, només modificarà el seu ordre a la llista si rebutja un contracte de més de 6 mesos. S’entén per relació contractual habitual la d’aquella persona que en els últims dos anys hagi treballat amb la CCMA, SA un mínim de 6 mesos i que no hagi rebutjat cap contracte de més de 3 mesos. Les persones que rebutgin una plaça fixa quedaran excloses de la llista d’aprovats/des, però podran ser contractades temporalment en el cas que estiguin ocupades o no disponibles les persones de les llistes. 
 1. Política d’igualtat de gènere

Segons el Pla d’Igualtat establert per a la CCMA, en igualtat de resultats es prioritzarà la dona com a acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50%. 

 1. Persones amb diversitat funcional

Les persones amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, en igualtat de puntuació, tindran dret d’accés preferent a la contractació oferta. La condició de discapacitat s’haurà d’acreditar a petició de l’empresa i en tots els casos ha de permetre el desenvolupament de la feina objecte del concurs. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats “Selecció de personal de la CCMA” 
Responsable del tractament: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 
Finalitat del tractament: Participar en processos de selecció de l’Ens CCMA i també de la CCMA, SA i estar informat de les possibles ofertes laborals. 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. 
Comunicacions de dades: En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es farà pública al portal de la Transparència de la CCMA la relació de noms de les persones acceptades a proves i de les persones aprovades. 

Destinataris: En processos de selecció pot ser que hi participin empreses de selecció externes, col·laboradors que ens ajudin a avaluar els perfils, etc. En aquest cas, aquestes empreses sempre seran encarregades del tractament i vetllarem perquè observin tots els principis establerts en la legislació vigent. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant un escrit a lopd-rrhh@ccma.cat o, en paper, adreçant un escrit al Departament de Recursos Humans, Oriol Martorell, 1  08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional: http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat/seleccio-de-personal/ 

Per sol·licitar aquest treball, visiteu seleccio.ccma.cat.