Gerent/a de la societat municipal ICVSAM

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Pàgina web ajuntamentvng Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Tens experiència en gestió de mitjans de comunicació?

Busquem una persona per gestionar els mitjans públics Canal Blau TV i Ràdio.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha obert una convocatòria per designar el lloc de treball de gerència de la societat “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal” (ICVSAM), entitat que gestiona els mitjans públics Canal Blau TV i Canal Blau Ràdio respectant els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat de l’aspirant.

 

Tipus de contracte
 • Contracte laboral d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, podent-se establir un període de prova.
 • Retribució anual bruta: 48.570,28€.

 

Les funcions principals assignades al lloc de treball són:
 • Assumir i dirigir les tasques de gerència d’ICVSAM (coordinació del personal, comptabilitat, fiscalitat, elaboració i seguiment de pressupostos, tresoreria, promoció de patrocinis, publicitat i ingressos, etc.).
 • Portar a terme les tasques de gestió necessàries per al correcte funcionament dels mitjans de comunicació gestionats.
 • Proposar les línies editorials i planificar i donar conformitat als continguts de la programació dels mitjans audiovisuals gestionats per ICVSAM.
 • Proposar les graelles de programació de les temporades, així com també de programacions especials.
 • Coordinar l’execució de les resolucions del consell d’administració d’ICVSAM, realitzar els informes requerits en matèria pressupostària, de personal, de contractes de serveis, etc.
 • Coordinar les relacions amb la Xarxa de Televisions Locals, i altres entitats relacionades, així com la relació amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb el seu Departament de Comunicació.
 • Promoure la innovació, la transformació i la generació de valor públic, així com fomentar la participació del seu equip en aquests projectes.
 • Vetllar per l’aplicació i compliment de la normativa vigent en matèria de transparència, protecció de dades i de condicions de treball i salut, així com, en general, aquella normativa que afecti al normal desenvolupament de les funcions assignades als llocs de treball que formen part del seu àmbit.
 • La direcció de la gestió ordinària de l’empresa, impulsant, i coordinant els recursos, actuacions i programes assignats a l’empresa i fent complir els acords i objectius de la Presidència, del Consell d’Administració i de la Junta General.
 • Dirigir al personal de la societat, i representar a la societat en les relacions amb els diferents òrgans civils i administratius.
 • Les que la societat gestora o l’administració titular li encomanin per una millor gestió dels serveis de comunicació.

 

Requisits i competències dels/de les aspirants

Per participar en aquest procés de designació, els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

 • Titulació acadèmica de grau universitari o equivalent en l’àmbit de la comunicació i/o acreditar experiència professional d’almenys 5 anys en la gerència, la direcció o el periodisme a l’àmbit de la comunicació audiovisual.
 • Llengua catalana: coneixement corresponent al nivell de suficiència de català (nivell C1).

 

Les sol·licituds es poden presentar fins el 16 d’agost.

Més informació: Ofertes de treball (vilanova.cat)

Per sol·licitar aquest treball, visiteu seuelectronica.vilanova.cat.