Director/a de comunicació

simbol

Pàgina web UPFBarcelona Universitat Pompeu Fabra

Dins les prioritats estratègiques del nou equip de direcció de la Universitat destaca la de potenciar l’àmbit de la comunicació. L’objectiu d’aquesta prioritat és elaborar una estratègia comunicativa que respongui a les necessitats actuals d’una institució universitària innovadora, en concordança amb les noves tendències, formats i tractament de continguts, per tal de millorar la comunicació institucional, la identitat de marca de la UPF, la transferència del coneixement que genera i la relació amb els mitjans de comunicació a nivell nacional i internacional.

Per aquest motiu, es proposa la incorporació d’un director o directora de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, que formarà part del Gabinet del Rector. Aquesta persona tindrà la missió de definir les polítiques i l’estratègia en l’àmbit de la comunicació (interna i externa) de la Universitat, d’acord amb les prioritats establertes per l’equip de direcció i seguint les directrius de la cap del Gabinet del Rector. Aquesta incorporació té com a finalitat actualitzar i executar el pla de comunicació de la UPF per garantir el destacat posicionament i la bona reputació de l’organització.

 
Entre les funcions que s’assignaran a aquesta persona hi ha les següents:
 • Dissenyar, actualitzar i implementar l’estratègia i la política comunicativa de la UPF, a nivell intern i extern.
 • Vetllar per l’eficàcia comunicativa i les relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Proposar nous formats comunicatius d’acord amb la segmentació de públics.
 • Planificar i impulsar campanyes institucionals, i potenciar la divulgació de les activitats de la UPF, així com altres campanyes de sensibilització i de promoció institucional.
 • Assessorar l’equip de govern de la Universitat en matèries relacionades amb la comunicació institucional, els plans de comunicació, el discurs, la identitat i la imatge institucionals.
 • Planificar i coordinar els projectes de promoció institucional.
 • Desenvolupar l’estratègia comunicativa de les xarxes socials, els canals d’informació i les plataformes de compartició de continguts.
 
Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc de treball: director o directora de comunicació.
Règim de contractació: eventual.
Retribució: equivalent a la de nivell A1-26 (60.098,94 euros bruts anuals).
Dependència del lloc de treball: cap de Gabinet del Rector.
Observacions: el lloc de treball requereix disponibilitat per fer activitats en festius i caps de setmana. També requereix estar accessible i disponible per actuar ràpidament en l’àmbit de la informació institucional, per tal de poder donar resposta i actuar immediatament davant situacions no previstes o sobrevingudes.

 

Requisits de participació

Titulació: títol de grau o llicenciatura, preferentment en l’àmbit de la comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Relacions Públiques) o equivalents.
Idiomes: Coneixements equivalents a nivell C de la Direcció General de Política Lingüística en llengua catalana o equivalent. Coneixements equivalents a B2.2 en anglès o equivalent

 

Es valorarà
 • Experiència en posicions similars.
 • Capacitat de relació amb els mitjans de comunicació.
 • Nivells superiors en català i anglès als requerits.
 
Competències
 • Lideratge i influència.
 • Proactivitat, iniciativa i autonomia.
 • Anàlisi i solució de problemes.
 • Comunicació interpersonal efectiva.
 • Gestió emocional.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Innovació i creativitat.
 • Organització del treball i del temps.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Compromís amb el servei públic.
 
Procediment de selecció

Els aspirants a ocupar aquesta plaça cal que enviïn el CV i una carta de motivació a l’adreça gabinet.rector@upf.edu.

La revisió de currículums i les entrevistes seran a càrrec d’un comitè de selecció, format pel vicerector responsable de l’àmbit, la cap de Gabinet del Rector i una persona externa vinculada a la comunicació institucional.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 3 de juny a les 13 hores.

Per sol·licitar aquest treball envieu per correu electrònic les vostres dades a gabinet.rector@upf.edu