Convocatòria per formar part de la borsa de treball de Productors/es i Ajudants/es de producció per contractes temporals a la CCMA.

corpo

Més info:

 

https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/pcandidat/borsa_treball.jsf

Empresa: CCMA, SA

Categoria: AJUDANT PRODUCCIÓ

Lloc de treball: AJUDANT DE PRODUCCIO

Borsa de treball d’Ajudants/es de producció, nivell D1

Àrea de Producció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Període de vigència: 27/10/2020 – 06/11/2020

 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA té la necessitat de disposar d’una borsa de treball d’Ajudants/es de Producció per a la contractació temporal. Se seguirà el procediment acordat entre la Direcció i els Comitès d’empresa de la CCMA, SA per als processos de selecció per a la promoció i la contractació temporal (PST).

 • Lloc de treball: Ajudant/a de Producció
 • Nivell i categoria professional: D1 – Ajudant/a de Producció
 • Departament: Producció
 • Horari: a torns
 • Jornada: 35 hores/setmana (1.568 hores efectives/jornada anual)
 • Retribució: 39.893,57€ (segons condicions laborals d’aplicació)
 • Localitat: Sant Joan Despí
 • Centre de treball: carrer de la TV3, s/n
 • Modalitat de contracte: Temporal

 

Requisits de participació

 • Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau superior de Producció d’Audiovisuals i Espectacles o superior, amb un any d’experiència (dels últims cinc anys) en tasques de producció a l’àmbit audiovisual o bé
 • Estar en possessió de la titulació d’algun cicle formatiu de grau superior de la família professional d’Imatge i so o de la família Administrativa i gestió amb un mínim de tres anys d’experiència (dels últims cinc anys) en tasques de producció a l’àmbit audiovisual.
 • Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència de català (C1) i d’anglès (B2) o bé superar-ne una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.
 • Carnet de conduir B1

 

Objecte de la selecció

De conformitat amb la reglamentació pactada entre la Direcció i els Comitès d’Empresa de la CCMA, SA, l’objecte d’aquest procés de selecció és disposar d’una borsa de personal amb la capacitació suficient per a l’exercici de la professió, per a les contractacions temporal, de qualsevol durada,  que es puguin produir durant els pròxims dos anys des de la publicació dels resultats.

 

Funcions

 • Subministrar informació per a l’elaboració dels pressupostos (dossiers) de programa. Elaboració dels dossiers de transmissió.
 • Contactar amb empreses alienes per a l’intercanvi, venda i/o compra, lloguer o cessió d’imatges o serveis. Control i seguiment de convenis i factures. Fer el  subministrament de recursos tècnics i/o humans a televisions alienes amb el corresponent control de facturació.
 • Sol·licitud i control dels recursos humans, materials i tècnics necessaris de la gravació.
 • Execució i control del pla de treball.
 • Sol·licitud, tramitació i tancament administratiu de la producció, informant al/la Productor/a de les desviacions.

 

Aspectes i capacitats a valorar

 • Coneixements professionals de l’àmbit de la producció.
 • Base cultural i de l’actualitat.
 • Economia: pressupostos, control gestió.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Coneixements tècnics audiovisuals.
 • Formats de producció i distribució de l’audiovisual.
 • Tecnologia digital bàsica.
 • Legislació laboral, prevenció de riscos laborals, protecció de dades personals, igualtat d’oportunitats de gènere.
 • Drets d’imatge i propietat intel·lectual.
 • Coneixements bàsics de la contractació laboral i mercantil.
 • Negociació.

 

Forma d’ocupació

Contractes de caràcter temporal (interinitats, eventuals per circumstàncies de la producció, interinitats fins a la cobertura de la vacant,…) que es puguin produir.

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el dia 6 de novembre de 2020.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden inscriure’s a l’Espai de Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació.

Pel que fa a l’acreditació dels requisits d’estudis i coneixements orals i escrits de català i idiomes, hauran de ser penjats, preferiblement en format PDF, abans de la finalització del termini d’inscripció a l’Espai de Selecció.

Pel que fa a l’acreditació de l’experiència s’haurà de fer mitjançant document acreditatiu (certificat amb la categoria, funcions i antiguitat, així com nòmines, contractes, etc. No serà vàlida la vida laboral com a document acreditatiu) i s’haurà d’enviar a la bústia seleccio@ccma.cat

 

Procediment de selecció

 1. Comprovació dels requisits d’accés a la convocatòria. Les persones que no acreditin tots els requisits establerts seran excloses de la convocatòria.
 2. Amb la finalitat de constatar i ampliar la informació detallada en el currículum, valorar els aspectes relacionats amb les competències i capacitats professionals requerides, i valorar si disposen dels coneixements tècnics requerits per ocupar el lloc de treball, les persones admeses al procés de selecció podran ser convocades, seguint les fases establertes, a una entrevista personal i/o a una prova teòrica i/o pràctica. L’entrevista i altres proves a les quals hagin estat convocats els candidats seran eliminatòries, així, els candidats que no les superin seran exclosos del procés.
 3. Els participants que superin la globalitat del procés quedaran en una borsa de contractació durant un període de dos anys des de la data de la resolució del procés, per a futures necessitats de contractacions temporals (interinitats, eventuals per circumstàncies de la producció, interinitats fins a la cobertura de la vacant…) que es puguin produir.

 

Política d’igualtat de gènere

En igualtat de resultats es prioritzarà la dona com acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50% d’acord amb l’establert al Pla d’Igualtat de la CCMA.

 

Persones amb discapacitat

En el marc de cadascuna de les fases anteriors, les persones amb discapacitat hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a cobrir temporalment.

En igualtat de valoració, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% tindran dret d’accés preferent a la contractació convocada.

La condició de discapacitat s’haurà d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu seleccio.ccma.cat.