Convocatòria de 37 places de tècnic/a superior en informació de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure

clientes-incipy-ajuntament-barcelona

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria de 37 places de tècnic/a superior en informació de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, en sessió celebrada el 18 de febrer de 2021, ha adoptat el següent acord:

CONVOCAR 37 places de Tècnic/a Superior en Informació de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en qualsevol dels Registres Municipals situats en les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per presentar la sol·licitud de participació, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d’Alcaldia del 10 de juliol de 2019 de delegació de competències en la Primera Tinència d’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria, de conformitat amb allò disposat a l’acord de la Comissió de Govern de 18 de març de 2021, es poden consultar a continuació:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021_op_37_pl_ts_informacio_anunci_dogc.pdf

Per sol·licitar aquest treball, visiteu seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat.