Beca Carnet Jove de ràdio 2022

rrEltI5b_400x400

Pàgina web carnetjove_cat La Generalitat de Catalunya

L’objecte de la beca Carnet Jove de ràdio 2022 és promoure l’accés professional de les persones joves al sector audiovisual i, en concret, a l’àmbit radiofònic. Mitjançant aquesta beca, la persona beneficiària col·labora en el programa matinal Flaix matí de l’emissora Flaix FM durant una temporada (del setembre de 2022 al juliol de 2023). La persona becària ha de fer tasques de producció i de gestió de diversos temes del programa, com ara concursos, respondre correus, coordinar la logística dels esdeveniments de l’emissora i fer el seguiment dels convidats dels programes en directe i les entrevistes. També tindrà un rol en antena. La persona beneficiària ha d’estar físicament a l’emissora de dilluns a divendres, durant quatre hores, en la franja horària de 8.00 a 12.00 h.

Atesa la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries que acordi l’Administració pública.

 

QUI POT SOL·LICITAR-LA

Les persones joves que tinguin entre 16 i 31 anys al llarg de l’any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

 

COM I QUAN SOL·LICITAR-LA

S’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud segons el model normalitzat, que es pot obtenir a http://www.carnetjove.cat/connectat o http://tramits.gencat.cat. Un cop emplenat, cal adreçar-lo a l’Agència Catalana de la Joventut amb la documentació específica (vegeu l’apartat corresponent) i enviar-lo mitjançant el web http://www.carnetjove.cat/connectat. La sol·licitud es pot presentar a partir de les 9 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 14 h del 19 d’abril de 2022.

 

COM S’ADJUDICA I ES FA PÚBLICA

La beca es concedeix a la sol·licitud que hagi obtingut la valoració més alta. El sol·licitant ha de rebre la notificació de la resolució en el termini de sis mesos, que es compten a partir de l’endemà de la data en què es publica la convocatòria. Si després d’aquest termini no n’ha rebut la notificació, significa que no se li ha concedit la beca.

El resultat de la concessió es publica al Tauler electrònic de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat) i al web del programa Connecta’t (http://www.carnetjove.cat/connectat).

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Juntament amb el formulari de sol·licitud, cal presentar els documents següents en català:

a) Dos enregistraments, amb una durada aproximada d’un a tres minuts, sobre un dels temes següents: cinema, activitats culturals (exposicions, teatre, concerts…), televisió, escapades (turisme), notícies d’actualitat curioses o altres temes d’actualitat que afectin les persones joves. Els dos enregistraments han de ser de temes diferents, s’han de presentar en format MP3 o MP4 i han de tenir un pes màxim de 50 MB. Cal emprar un llenguatge no sexista ni discriminatori. El contingut ha de respectar la dignitat de les persones i defugir els estereotips i els rols de gènere.

b) Un qüestionari, degudament emplenat, sobre les motivacions i les inquietuds per les quals s’hi vol participar. El qüestionari es pot descarregar a http://www.carnetjove.cat/connectat.

c) Un document amb les dades acadèmiques i professionals de la persona sol·licitant que en qualifiquen l’aptitud professional per a la beca.

 

AVALUACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Per avaluar les sol·licituds presentades i la documentació rebuda, es constitueix una comissió de valoració, formada per cinc membres: representants qualificats de l’Agència Catalana de la Joventut o de la Direcció General de Joventut, membres del Grup Flaix i experts qualificats del sector radiofònic.

Les sol·licituds s’avaluen en dues fases:

  1. La Comissió de Valoració les examina d’acord amb els criteris següents:
  • L’originalitat, l’espontaneïtat, l’actitud, la locució i la qualitat dels enregistraments, a més del domini de la llengua i l’expressió, amb una cura especial en l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge: 70 punts sobre 100.
  • Les respostes del qüestionari: 20 punts sobre 100.
  • El document amb les dades acadèmiques i professionals: 10 punts sobre 100.

La beca es pot declarar deserta només en el cas que les sol·licituds no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

  1. Entrevista personal i prova pràctica:

Les cinc persones sol·licitants que obtinguin més puntuació han de passar una entrevista personal i una petita prova pràctica, amb l’objectiu de valorar si s’adeqüen a les tasques que hauran de desenvolupar en el marc de la beca: un màxim de 50 punts.

Amb les dues fases es pot obtenir una puntuació màxima de 150 punts.

 

DOTACIÓ DE LA BECA

La dotació de la beca és de 7.000 euros* i el pagament s’efectua en quatre terminis. En el moment de l’acceptació de la beca, se n’ordena el pagament del 20%. El 80% restant es fa efectiu d’acord amb la presentació de tres informes: el primer s’ha de trametre tres mesos després d’haver començat l’activitat; el segon, tres mesos més tard, i el tercer, quan s’hagi acabat l’objecte de la beca.

 

*L’aportació dinerària corresponent a la dotació de la beca està sotmesa al règim fiscal vigent aplicable en el moment en què s’atorgui. D’acord amb l’article 92.2.g) bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya, aquest import podria reduir-se abans que se’n dicti la resolució de concessió. En aquest cas, se n’informaria les persones interessades.

Per sol·licitar aquest treball, visiteu www.carnetjove.cat.