Auxiliar de ràdio

Ajuntament de Calafell

Pàgina web AjCalafell Ajuntament de Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha obert una convocatòria per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar de ràdio adscrit al Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc.

La missió del lloc de treball és la preparació en l’elaboració i redacció de la informació necessària per al disseny i execució dels programes de ràdio a partir de l’anàlisi documental i informatiu previ, contactar amb els convidats, i col·laborar activament amb la presentació dels programes radiofònics, i totes aquelles tasques i activitats associades, amb les següents funcions generals:

 • Gestionar i organitzar els espais en funció de la programació establerta.
 • Col·laborar i donar suport en la realització i gestió dels aspectes de producció necessaris per a l’execució dels espais radiofònics.
 • Participar en tasques de locutor de ràdio pel que fa a la presentació i dinamització d’espais radiofònics.
 • Produir i elaborar la informació recollida.
 • Redactar, produir i difondre notícies per a les xarxes socials.
 • Redactar i produir notícies, musicals, esports, publicitat, etc, per la ràdio i per qualsevol altre mitjà web que es pugui crear.
 • Mantenir relacions de col·laboració i coordinació amb la Corporació, les entitats locals i els col·laboradors externs proveïdors habituals d’informació de l’àmbit local.
 • Tasques de difusió i formació dins de l’àmbit del mitjà (escoles, entitats, col·laboradors, becaris, personal en pràctiques, etc.).
 • Més les que li puguin ser encomanades d’acord amb la resta de funcions del departament d’adscripció.

Condicions dels aspirants:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
 • En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
 • Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).
  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un
  coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Si es tracta d’un títol equivalent o obtingut a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.
 • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.
 • No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Retribució

El lloc de treball està dotat amb les retribucions del grup assimilat C2 de titulació, complement destí assimilat 14, i complement específic d’acord amb l’actual relació de llocs de treball, i la legislació vigent.

Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al tauler d’anuncis de la Corporació (7 de setembre), sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat).

Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat).

Els sol·licitants hauran de participar en un procés selectiu. Per a més informació consulteu aquest enllaç.

Per sol·licitar aquest treball envieu per correu electrònic les vostres dades a recursoshumans@calafell.org